EKE

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η εταιρεία LECHI GROUP IKE έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014:2014, προκειμένου να εδραιώσει την ορθή, ομαλή και άριστη συνεργασία της με το ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει. 

Στόχος της Εταιρείας είναι η καθολική εφαρμογή της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής εργατικής Νομοθεσίας, ενώ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις/ πράξεις: ISO, Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το πρότυπο της SAI. 

Η Εταιρεία, όντας συνεπής, έχει αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που διέπουν τις δραστηριότητες της. Οι υπηρεσίες της παρέχονται από έμπειρους και εκπαιδευομένους εργαζόμενους και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και επαγγελματική εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, ενώ στο εργατικό προσωπικό της διατίθενται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ο εξοπλισμός προστασίας κινδύνων. 

Η LECHI GROUP IKE μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καλλιεργήσει το αίσθημα υπευθυνότητας στους εργαζομένους της ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της παρούσας πολιτικής. Η διοίκηση, από τη μεριά της, δεσμεύεται για την εφαρμογή του συστήματος Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, παρακολουθώντας την μέσω αντικειμενικών δεικτών μέτρησης. 

Η πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας της LECHI GROUP IKE επικεντρώνεται στην επίτευξη των κάτωθι:

 • Αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων να σχηματίσουν και να συμμετέχουν σε εργατικές ενώσεις.
 • Τήρηση των νόμων και των κλαδικών συμβάσεων σχετικά με το ωράριο εργασίας. Η υπερωριακή εργασία αποτελεί πάντα εξαίρεση και αμείβεται με έξτρα χρήματα.
 • Δεν επιτρέπεται καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας, πνευματικού ή φυσικού καταναγκασμού, σωματικής τιμωρίας ή εξύβρισης.
 • Δεν υποστηρίζεται με κανέναν τρόπο η παιδική εργασία.
 • Οι μισθοί θα κυμαίνονται τουλάχιστον στο ελάχιστο που απαιτεί η εθνική νομοθεσία ή ο κλάδος παροχής υπηρεσιών.
 • Δεν επιτρέπονται διακρίσεις για την πρόσληψη, αποζημίωση, εκπαίδευση, προαγωγή, λήξη συνεργασίας, απόλυση λόγω: ηλικίας, φυλής, κόστους, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, μέλη συνδικάτου ή πολιτική ιδεολογία. Δεν θα επιτραπεί επίσης καμίας μορφής σεξουαλική παρενόχληση.
 • Παροχή ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας ώστε να εμποδιστούν τυχόν τραυματισμοί και ατυχήματα που δύναται να προκληθούν ή συνδέονται άμεσα με τη ροή εργασίας.
 • Συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας και του κοινωνικού της προφίλ, όσον αφορά τις απαιτήσεις του προτύπου SA 8000:2014 και τη σχέση με τους εργαζομένους της.
 

Για την τήρηση των προαναφερθέντων δεσμεύσεων και για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης, η LECHI GROUP IKE, με γνώμονα το πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού, προσπαθεί να εξασφαλίσει σχέσης αμοιβαίας συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, τους πελάτες της, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης, με την οποία εναρμονίζονται όλες οι ενέργειες της LECHI GROUP IKE κοινοποιούνται στο προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας.

 • Οποιαδήποτε παράπονο μπορεί να αποσταλεί και στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  ACCREDITATION BODY
  Social Accountability Accreditation Services (SAAS)
  9 east 37th street, 10th floor
  New York, NY 10016
  Tel. +1.212.684.1414 – Fax +1.212.684.1515
  e-mail: saas@saasaccreditation.org
  e-mail: info@sa-intl.org

  CERTIFICATION BODY
  European Inspection & Certification Company S.A.
  (EUROCERT)
  89 Chlois street & Likovriseos
  Metamorphosi Athens, 144 52
  Tel. +30.210.6252495 – Fax +30.210.6203018
  e-mail: info@eurocert.gr

  Για την Εταιρεία

  ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Lechi Group_Esg
Lechi Group_Esg